بازدید:
تاريخ : 1395/08/13
15061374244591901161121322414671219122219.jpg
پوشش خارجی بدن این حشرات و تمایلشان به زندگی دسته جمعی باعث شده که دنیا را در احاطه و تحت سلطه خود در بیاورند.